REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin wyznacza warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem http://www.brunonowi.com/

Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw Konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, które nie mogą być zmienione ani uchylone w drodze umowy.

­

§ 1. DEFINICJE

 1. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.brunonowi.com/ z wykorzystaniem, którego Kupujący może w szczególności złożyć Zamówienie na dostępne Produkty;
 2. Adres pocztowy– imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 3. Cennik dostaw–znajdujący się w zakładce pod adresem: http://www.brunonowi.com/wysylka/
 4. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem: http://www.brunonowi.com/wysylka/
 5. Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. Karta produktu– pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 7. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 9. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 10. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 11. Koszyk– integralna część Sklepu Internetowego i systemu zakupowego, w której Kupujący zatwierdza warunki Zamówienia tj. rodzaj i ilość produktów, dane do dostawy lub wystawienia faktury, sposób płatności.
 12. Kupujący– zarówno Konsument, jak i Klient.
 13. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego.
 14. Moment wydania rzeczy – moment, w którymKupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 15. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem: http://www.brunonowi.com/platnosc/
 16. Prawo konsumenckie– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 17. Produkt/Towar –minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 18. Przedmiot umowy– produkty i dostawa będące przedmiotem 
 19. Przedmiot świadczenia– przedmiot umowy.
 20. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.
 21. Sprzedający:
  BRUNO NOWI ANNA WIŚNIOWSKA , 33-311 Wielogłowy 152
  NIP: 734-323-18-43. , REGON: 122960116,
  zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem:
  https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=ddea2441-79dd-431b-bdba-783334f53f34

  KONTO BANKOWE:
  – 53 1050 1722 1000 0092 0186 8487 – ING BANK ŚLĄSKI – jeżeli płatność dokonywana jest na terenie Polski w walucie PLN,
  – PL 53 1050 1722 1000 0092 0186 8487- ING BANK ŚLĄSKI – jeżeli płatność dokonywana jest poza krajem w walucie PLN,
  – IBAN: PL 53 1050 1722 1000 0092 0711 8127, SWIFT/BIC: INGBPLPW – ING BANK ŚLĄSKI – jeżeli płatność dokonywana jest poza krajem w walucie EUR,

 22. System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 23. Termin realizacji, czas realizacji zamówienia – określony w §5 ust. 3. 
 24. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 25. Wada– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.
 26. Wada fizyczna– niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem 
 27. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 28. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności;  miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia  umowy sprzedaży.
 29. Dane kontaktowe:
  BRUNO NOWI
  Anna Wiśniowska
  Wielogłowy 152
  33-311 Wielogłowy
  POLSKA
  tel:   661 261 132
  Koszt połączenia wg. taryfikatora Twojego operatora telekomunikacyjnego.
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne uprawnienia i obowiązki Kupującego oraz
 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzedaż detaliczna Produktów/Towarów, w szczególności odzież i akcesoriów, przez Internet. Sklep Internetowy dostarcza również bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w szczególności w formie udostępniania funkcjonalności Sklepu, w tym interaktywnego formularza składania Zamówienia.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem umowy na stronie Sklepu Internetowego, a także – na żądanie Kupującego – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
 6. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego i realizacji Zamówienia, muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. zainstalowana i zaktualizowana wersja przeglądarki internetowej Internet Explore, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  4. rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
 9. Kupującego obowiązuje zakaz:
  1. dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
  3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Kupujących.
 10. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Jednocześnie Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Kupującego, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Kupujący powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 11. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.
 12. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

§ 3. ZAMÓWIENIE

 1. Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze do godziny 16.00.
 2. Kupujący sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Produktów do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyk zmienia się wskaźnik Produktów, a po wejściu w zakładkę Koszyk, Produkty znajdują się na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować.
 3. Po potwierdzeniu wyboru Produktów, Kupujący wskazuje w formularzu Zamówienia dane do przesyłki oraz sposób wysyłki.
 4. Dane do przesyłki określają dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Kupujący może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 5. Jeżeli Kupującemu ma zostać wystawiona faktura VAT Klient wpisuje dane do faktury.
 6. Po skompletowaniu Zamówienia i wypełnianiu formularza Zamówienia, Kupujący zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku – „Zapłać”.
 7. Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Kupującemu wskazywane jest podsumowanie Zamówienia w celu potwierdzenia Zamówienia tj. cena wiążąca (tj. cena Produktu wraz z kosztami wysyłki) i informacje szczegółowe Zamówienia.
 8. W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Zapłać”, istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Kupującego w Zamówieniu lub modyfikacji Zamówienia w tym rezygnacji z całości bądź z części produktów   składających się na zamówienie .
 9. Po uaktywnieniu opcji „Zapłać”, Kupujący może zmodyfikować Zamówienie (w tym zrezygnować z całości bądź z części Produktów składających się na zamówienie) lub też skorygować błędy we wprowadzonych danych do chwili nadania przesyłki z Produktem (status realizacji zamówienia klient otrzyma na maila), poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą
 10. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji Kupującego przez Sprzedawcę.
 11. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do składania ofert przez Kupujących. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 12. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Kupujący po skompletowaniu Zamówienia poprawnie uzupełni formularz Zamówienia oraz poprawnie poda dane do przesyłki, w tym prawidłowy adres, na który Produkt ma być przesłany. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym, gdy dane te nie są kompletne. Jeżeli co najmniej dwukrotny kontakt z Kupującym nie jest możliwy, uznaje się, że świadczenie jest niemożliwe, a Sprzedawca może anulować Zamówienie. Kupujący otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na maila podanego wcześniej przy kompletowaniu zamówienia.
 13. Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego oraz dołączane jest do wysyłanego Produktu.
 14. W wypadku, gdy Sprzedawca nie może wykonać zobowiązania z powodu przejściowej niemożności spełnienia świadczenia, Kupujący może zażądać: częściowej realizacji Zamówienia, anulowania całości Zamówienia i zwrotu przedpłaty, wstrzymania realizacji Zamówienia do chwili skompletowania brakującego Produktu.

§ 4. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT), wyrażone są w złotych polskich lub w euro i nie zawierają kosztów przesyłki, które zależne są od wyboru dokonanego podczas kompletowania Zamówienia przez Kupującego.
 2. Cena wiążąca (tj. cena produktu wraz z kosztami wysyłki produktu) wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedawcy, poprzez uaktywnienie przycisku „Zapłać”.
 3. Następnie pojawi się numer zamówienia, oraz numer konta bankowego na który trzeba dokonać przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia Kupującego. O przyjęciu Zamówienia do realizacji Sprzedawca powiadamia Kupującego drogą elektroniczną na adres e- mail wskazany w Zamówieniu.
 4. Na każdy sprzedany Produkt wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego zamówienia.
 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym mogą ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Produktów). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupującego, który złożył ofertę w sposób wskazany w § 3. Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu.

§ 5. WYSYŁKA

 1. Warunkiem wysyłki Produktów do Kupującego jest uiszczenie kwoty wartości Zamówienia.
 2. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.
 3. Przesyłki w Polsce i poza terenem Polski dostarcza Poczta Polska lub zewnętrzna firma kurierska.
 4. Czas realizacji zamówienia Towaru wynosi do 4 (czterech) Dni Roboczych, dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty i liczona jest od nadania Zamówienia przez Sprzedawcę.
 5. Powyższa informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia  uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 6. Kupujący ponosi koszty wysyłki zgodnie z następującym cennikiem dostępnym w zakładce http://www.brunonowi.com/wysylka/. Koszt wysyłki Produktu na terenie Polski ponosi Sprzedawca, poza granicami Polski – Kupujący. Koszt ten doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu.
 7. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Kupującego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu odumowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór można znaleźć w zakładce: http://www.brunonowi.com/wp-content/uploads/2014/10/BRUNONOWI_formularz_zwrotu.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Informacje dla Kupujących dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy dostępne są na stronie internetowej http://www.brunonowi.com/ w zakładce http://www.brunonowi.com/zwroty/.
 5. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 6. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy,umowa jest uważana za niezawartą.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 9. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 10. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 13. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 14. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§ 7. REKLAMACJA

 1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
 3. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
   chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla  Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia
 4. Sprzedający jest zobowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla 
 5. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana,Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
 7. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo  Sprzedającego.
 8. Adres reklamacyjny:
  BRUNO NOWI
  Anna Wiśniowska
  Wielogłowy 152
  33-311 Wielogłowy
  POLSKA
 1. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w 7 pkt 10.
 2. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  4. żądania usunięcia

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania  rzeczy Konsumentowi.
 2. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania  rzeczy Konsumentowi.
 3. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. W terminach określonych w7 pkt 15-17 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi zawady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się 7 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym  Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
 9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór można znaleźć na: http://www.brunonowi.com/wp-content/uploads/2014/10/BRUNONOWI_formularz_reklamacji.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Następnie Klient może wysłać oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 § 8. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupujących przetwarzane są przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych (ADO) w rozumieniu ustawy z dnia 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 z późn. zm.).
 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych, w szczególności przesłanych za pomocą odpowiednich formularzy. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących dotyczy adresu poczty elektronicznej, adres zamieszkania, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adres IP komputera.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji przepisów prawa,
  2. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych Zamówień a także celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
  3. działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy (celach marketingowych) w szczególności przekazywania Kupującym informacji o Sklepie , ofercie i promocjach Sprzedawcy,
 4. Przetwarzanie danych osobowych Kupującego w celach marketingowych wymaga wyrażenia przez niego odrębnej zgody.
 5. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację umów przez Sprzedawcę (z zastrzeżeniem ust. 4).
 6. Zgody te mogą być w każdej chwili cofnięte, poprzez wysłanie takiego żądania na adres poczty elektronicznej lub miejscowy Sprzedawcy podany w Regulaminie.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a, jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b i c, jest to umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w razie, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Kupującego.
 8. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 9. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszego Regulaminu, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Kupującego, którego dane dotyczą.
 10. Kupującym przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, dokonywania uzupełnienia oraz poprawiania danych poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy, i wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: 
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy, i wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: 
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane poprzez zgłoszenie takiego żądania Sprzedawcy, i wysłanie stosownej prośby na adres e-mail:
 11. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182 z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 2013.1422 poz..), rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
 12. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 13. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Kupującego z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Kupującego.
 14. Serwis internetowy może przechowywać zapytania http w związku, z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Kupującego – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika, jeżeli Kupujący wszedł przez linka, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.
 15. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym.
 16. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Serwisie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Kupujących.
 17. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Kupujący może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Kupującego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Kupującego, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Kupującego.

§ 9. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów, w szczególności prawnych lub technicznych.
 2. Kupujący zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu i przyczynie takiej zmiany w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej przez 30 dni przed wejściem jego w życie.
 3. Kupujący ponownie akceptuje lub odmawia akceptacji postanowień Regulaminu.
 4. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 §10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 24.05.2014r. o Prawa konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
 3. Określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

Data opublikowania regulaminu: 25 grudnia 2014r.

FaLang translation system by Faboba